Ненад Нено Калуѓеровиќ од Цетиње кој вчера спречи бројот на жртвите да биде поголем, нема да одговара бидејќи дејствувал во КРАЈНА НУЖДА, па убиството на убиецот во овој случај не е кривично дело.

Ненад Калуѓеровиќ вчера го ликвидирал својот сограѓанин Вук Бориловиќ и на тој начин го спречил да убие повеќе од десет луѓе во крвавиот пир на Цетиње.

Иако Калуѓеровиќ извршил убиство, според кривичниот закон на Црна Гора, тој нема да одговара за ова кривично дело бидејќи тоа е направено во КРАЈНА НУЖДА.

Членот 11 од Кривичниот законик на Црна Гора вели дека КРАЈНА НУЖДА не е кривично дело, односно дело сторено во краен случај.

Во истиот член е наведено дека крајната неопходност постои кога делото е извршено со цел сторителот да отстрани од својот имот или од имотот на друг истовремена или веднаш непосредна опасност што не може да се отстрани на друг начин, а направената штета не е поголема од штетата што се заканувала.