Машкото име Коста денес е доста популарно во земјите од регионот, а се верува дека името доаѓа од грчкото име Константин, па Коста е скратена верзија. Преведеното значење на името Коста е „оној што е упорен“, „оној што е посебен и голем во своите доблести“, „оној што е цврста личност во своите одлуки“, „оној што е силна и добра поддршка“, „оној што е човек од збор“.

Според етимолошките претпоставки, името Коста потекнува од старогрчкиот јазик и е изведено од името Константинос или зборот константинус, што значи траен, постојан, непроменлив.

Во регионот името Коста е едно од најчесто даваните имиња на машките потомци, па често го добивале во Италија, Грција, Чешка, Словачка, Србија, Македонија и Бугарија.

Сигурно една од најпознатите личности во историјата бил императорот и царот Константин, кој живеел на почетокот на IV век и кој ја примил и пропагирал христијанската религија, а подоцна бил прогласен за светец.